Regulamin przedszkola

1. Przedszkoel jest jednooddziałowe dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.

2. Przedszkoel jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

3. Kontakty rodziców z personalem przedszkola powinny układać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania. W przypadku spraw spornych

   uwagi należy zgłaszać się do dyrektora przedszkola.

4. Dzieci należy przyprowadzić do godz. 8.30. Rodzice ze względu na bezpieczeństwo dzieci zobowiązani są wprowadzić dzieci do budynku przedszkola oraz

    przekazać je osobie dorosłej - pracownicy przedszkola. Za dzieci pozostawione bez opieki, personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności.

5. Dzieci odchodzą z przedszkola od godziny 14.40 do godziny 16.00 z osobą pełnoletnią do tego upoważnioną. Wszelkie zmiany odejścia dzieci prosimy

    zgłaszać osobiście lub pisemnie.

8. Do przedzskola nie wolno przyprowadzić dzieci kaszlących, zakatarzonych, z wysypką lub innymi dolegliwościami. Każdą nieobecność dziecka należy

    wyjaśnić. Zawiadomienie o chorobie dziecka powinno nagłosić w dniu zachorowania telefonicznie lub osobiście, szczególnie w przypadku choroby zakaźnej.

    Po każdej chorobie dziecka trwa˛jącej dłużej niż 9 dni należy w dniu przyjścia złożyć zaświadczenie lekarza, zezwalające na uczęszczanie dziecka do

    przedszkola.